Tuesday, April 6, 2010

Nota CTU 553

KURSUS CTU 553; HUBUNGAN ETNIK


TAJUK 1
KONSEP- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

KONSEP ETNIK
• Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciri budayanya. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama.

• Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandnagan mengenai kecantikan, oreintasi politik, kegiatan ekonomi dan hibuuran. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik. Etnik pada daasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil, berada ditahap rendah atau tidak bermoral.

• Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza. Di Malaysia, kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara bertukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. Orang Melayu, Cinaa dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian.

• Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.

• Menurut Kamus Dewan, etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keterunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu.

• Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Selain itu, etnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza.


Konsep Negara Bangsa
• Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di menifestasikan oleh pemikiran, nilai-nilai sosio-budaya, lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri.

• CIRI-CIRI NEGARA BANGSA:
Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu, pertama melalui aspek kenegaraan, kedua adalah aspek kewarganegaraan dan yang ketiga adalah aspek kebangsaan
• Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, Rukun Negara, dan sebagainya.
• Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia.

KONSEP MASYARAKAT
• Masyarakat boleh juga didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.

Keperluan Mengkaji Masyarakat
1. Manusia Hidup Bermasyarakat
Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang laian atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan.

2. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat
Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya.

3. Memahami Budaya dan Masyarakat Lain
Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.

4. Memupuk Kerjasama di Antara Masyarakat
Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.

Ciri-Ciri Masyarakat
1.Manusia Yang Hidup Berkelompok
Manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.

2.Melahirkan Kebudayaan
Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian.

3.Mengalami Perubahan
Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

4.Berinteraksi
Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.

5,Terdapat Kepimpinan
Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan.

6.Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan

Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan sebagainya. Kasta ialah kelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sundra

KONSEP BUDAYA
Definisi: Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya.
Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu
• Budaya kebendaan
• Budaya bukan kebendaan

Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya, Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo
Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.
Dalam budaya Melayu, faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya.

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya
• Pertama, membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti
• Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.( Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu, 1992).

Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai ‘budaya’ dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dari itu, budaya boleh dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling.

Ciri-Ciri Budaya
• Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbit daripada tingkahlaku dan akal manusia :

*Dipelajari
Dalam proses mempelajari, banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi, adaptasi, Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu, manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari, kanak-kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung.

Apakah bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu:
a. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya.
b. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu.
c. Umur seseorang.
d. Tahap pendidikan
e. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.

*Dikongsi
Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan mansuia. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.

*Sejagat
Budaya itu bersifat sejagat. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Tidaak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Walaubagaimanapun, budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota
Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu:
i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.
ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.
iii. sistem sosial.
iv. bahasa
v. kesenian
vi. sistem pengetahuan.
vii. agama dan kepercayaan.
(Budaya dan tamadun sinonim terutama dalam tradisi keilmuan Barat; eg. Hutington etc.)

*Diwarisi
Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa budaya Melayu, cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau.

*Berubah
Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengamali perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku.rumah beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap rumbia. Dalam sejarah tamadun manusia, perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. Namun, perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah.

•Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti:
• i. pertambahan bilangan anggota masyarakat.
• ii. pertambahan keperluan dan keinginan manusia.
• iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru.
• iv. pertembungan budaya.
• v. konflik yang berlaku.
• vi. perubahan alam sekitar.

*Perlambanggan
Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera, warna, logo, lambaian tangan dan sebagainya. Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.

*Pandangan Semesta
Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. Pandnagan semesta ini timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing, ukuran (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya.

Fungsi Budaya Dalam Kehidupan
Budaya dalam pengertian biasa ialah satu cara hidup manusia dan membawa makna yang sangat luas. Dengan prinsip bahawa budaya itu dicipta manusia, maka budaya itu diperlu dan dihasilkan oleh manusia itu sendiri bagi keperluan hidup.

1.Memenuhi dan Menyediakan Keperluan
Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup. Oleh yang demikian, manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian, kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika masyarakat itu mewrisi ilmu pelayaran, maka akan dibina kapal

2.Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam Bertingkahlaku
Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang sebati dengan kehidupan manusia. Manusia memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripada agama. Budaya mempunyai peranan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan panduan, meliputi:
•i. perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan.
•ii. perlakuan yang patut dan tidak patut.
•iii. perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan.

3.Mengatur Hubungan Sesama Manusia
Dalam masyarakat Malaysia, budaya mendidik kita agar menghormati jiran, tetamu dan sahabat. Dalam masa yang sama kita dilarang menyakitkan hati rakan sesuai dengan ajaran Islam. Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian, kebudayaan memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia.

4.Sebagai Penggalak Kepada Manusia Untuk Mencipta
Alam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza. Orang Eskimo memerlukan baju tebal. Maka, dengan adanya budaya ini, ia sebagai pendorong kepada penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan.

5. Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Identiti
Budaya berperanan sebagai alat penyatuan dan pengenaalan identiti. Sesuatu bangsa dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya, lebih lagi dari budayanya. Kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya, tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian.manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu.

PLURALITI BUDAYA
Di Malaysia, setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakil-wakil kaum bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial, pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai satu penyelesaian masalah hubungan ras.
.
“Pluraliti budaya menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri. Konsep ini diwakili oleh formula
A + B + C = A + B + C. (A,B dan C merujuk kepada budaya) “
TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK
• Segregasi
Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.ia wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau tidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan.

• Akomodasi
Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Namun, mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Di peringkat pemerintahan pusat, setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan, mereka saling bergantungan. Negara Swtzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik-etnik Jerman, Perancis dan Itali, saling membuat penyesuaian antara mereka.

• Akulturasi
Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu akahirnya diterima dan dioleh ke dalam kebudayaan sendiri. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.
Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada:
• 1. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan seperti pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar.
• 2. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi, pemikiran dan sebagainya.

• Asimilasi
Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Di Malaysia, apa yang beerlaku ke atas masyarakat Jawa, masyarakat Cina Kelantan, Baba dan Nyonya, antara contoh berlakunya proses asimilasi

Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya:
1. Etnik yang berbeza budaya.
2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi.
3. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

Kejayaan asimilasi bergantung kepada:
1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.
2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.
3. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil.
4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.
5. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi.

Faktor penghalang asimilasi ialah:
1. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.
2. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain.
3. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.

.Amalgamasi
Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik.


TAJUK 2
PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA

Definisi
• Pluraliti bermaksud kemajmukan ataupun kepelbagaian
• Masyarakat Plural dari J.S.Furnivall (1948):
– Di Burma , seperti juga di Jawa, barangkali perkara yang awal menarik hati seorang pelawat ialah campuran kumpulan manusia – orang Eropah, Cina, India dan bumiputera. Dalam ertikata yang lebih tepat, mereka bergaul tetapi tidak bersatupadu. Setiap kumpulan mempunyai agama, kebudayaan, bahasa, pemikiran dan cara hidup masing-masing. Sebagai individu mereka bergaul tetapi hanya di pasar iaitu semasa berjual beli. Wujudnya satu masyarakat majmuk yang terdiri daripada kumpulan manusia yang hidup berdampingan tetapi berasingan dalam setiap unit politik yang sama. Malahan dalam bidnag ekonomi wujud pembahagian tugas mengikut garis perkauman
• Ciri dari segi politik Masyarakat plural pula ialah terbentuk akibat penjajhan dan tiada azam sosial bersama

Prulraliti di Alam Melayu
• Masyarakat Asia Tenggara secara semula jadinya hidup dlm kepluralitian , tanpa paksaan oleh mana2 pihak / kuasa
• Asia Tenggara menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia
• Ciri pluraliti ini (yg fleksibel sifatnya) kemudian musnah dgn kedatangan kuasa kolonial dan imperial Eropah
• Mereka bongkar-musnah, dan perkenalkan sistem2 kerajaan mereka serta pecah/bahagikan wilayah ini kpd satu komuniti masyarakat plural.

• Pembentukan masyarakat berubah kpd bercirikan pemaksaan dan perbezaan.
• Masyarakat Plural memperkenalkan masyarakat migran yg dipaksa datang dan dipaksa bergaul dgn masyarakat & sistem yg sedia ada dlm masyarakat peribumi.
• Masyarakat migran itu pula dtg dr pelbagai tamadun (China & India) yg dibawa masuk utk jadi buruh

• Masyarakat Plural juga perkenalkan:
– Ilmu,Konstruk social,Perbendaharaan kata, Idiom
– Institusi spt peta, banci, muzium & kategori etnik, ekonomi kapitalis dan birokrasi politik (yg tidak diketahui oleh masyarakat peribumi pd masa itu)
• Wujud “METODOLOGIKAL NASIONALISME”
– Iaitu satu cara membina dan menggunakan ilmu berasaskan kewilayahan negara-bangsa.
- Metod ini ketepikan konsep yg mengatakan kehidupan sosial adalah bersifat sejagat dan tanpa sempadan
– Hasilnya: wujudlah Kajian Malaysia, Kajian Indonesia dll

PLURALITI – MASYARAKAT PLURAL
• bukan semata2 satu ilmu yg menjadi titik permulaan, tetapi juga satu konstruk (gagasan) sosial yg sebenar yg direstui dan dilengkapi dgn gugusan:
• Idea-idea, Perbendaharaan kata, Idiom2 yg wujud di kalangan kehidupan seharian masyarakat Asia Tenggara

HURAIAN : Pluraliti
Mereka datang berdagang secara sukarela utk cari kehidupan dan kekayaan
mereka dtg bersama ahli keluarga, kadangkala mereka bersepakat utk tinggal terus/menetap- keputusan scr bersama ini menyebabkan hidup mereka tenang
KESANNYA: wujud interaksi yg harmoni dgn penduduk, alam sekitar dan sistem sosial-politik-agama di tempat baru itu
mereka sanggup juga berkahwin dgn masyarakat tempatan (asimilasi) – seperti masyarakat Cina baba
amalan dan adat resam yg diamalkan oleh pendatang juga diterima pakai oleh penduduk tempatan seperti adat bersanding, maggar, bunga telor. Hasil asimilasi dgn pendtg India

Huraian: masyarakat Plural
• Pendatang asing dari China dan India di bawa masuk demi kepentingan ekonomi-politik Inggeris
• Mereka didatangkan khas utk kerja sbg buruh
• Buruh2 Cina: di lombong2 bijih timah dan emas
• Buruh India: diladang getah
• Mereka dtg tanpa keluarga bersama
• KESANNYA: hasrat utk pulang ke negara asal tidak pernah padam dr jiwa mereka, gagal berasimilasi dgn penduduk tempatan, alam sekitar sistem politik-sosial-agama.
• Tapi niat nak kembali tidak tercapai, akhirnya mereka wujudkan kelompok masyarakat dgn sistem sosio-politik-agama mereka sendiri.
• Akibatnya, wujud kelompok2 masyarakat yg hidup dgn dunia mrk sendiri- terasing dr kelompok yg lain walau di tempat yg sama

PLURALITI BUDAYA DI ALAM MELAYU
A) Hubungan dgn China dan India
– Hubungan telah lama wujud melalui perdagangan dan alam Melayu jd tempat persinggahan pedagang drpd 2 negara ini.
– Tanpa sedar sebenarnya wujud sebuah institusi pengajian tinggi agama di alam melayu (Sri Vijaya) yg menjd tumpuan cerdik pandai agama, khususnya Hinduisme utk dalami pengajian mereka. Ia wujud abd ke 7M, ada 1000 penuntut
B) Zaman hinduisme dan Buddhisme
• Hinduisme & Buddhisme sebenarnya tidak memberi kesan besar dlm kehidupan rakyat biasa di alam Melayu
• Sbb itu jarang terdapat nama2 yg bercorak hindu dan buddha di kalangan anak2 rakyat biasa.
• Ini berbeza dgn Islam, hampir kesemua nama2 diberikan berdasarkan nama2 Islam
• Juga tidak ada kitab2 besar spt falsafah, ketuhanan, fizik dsbgnya berasaskan Hindu & Buddha di alam Melayu kecuali kitab2 keseniaan
• Hindu & Buddha diterima baik di kalngan pemerintah alam melayu sebelum kedatangan Islam.
• Ia ada impak politik kerana mitos hinduisme mengatakan raja adalah anak tuhan yg diutus ke bumi, rakyat perlu taat dan patuh
• Kebesaran raja2 ini digambarkan melalui candi2
C) Penjelmaan dari segi material dan non-material
• Perubahan bersifat EPISTEMOLOGI (asal mula sesuatu ilmu pengetahuan)
• Iaitu perubahan dr segi ilmu pengetahuan yg melibatkan cara berfikir dan cara kita melihat sesuatu, seterusnya perubahan cara kita memahami sesuatu
• Sebelum kedtgn Inggeris, ilmu pengetahuan di alam melayu lebih byk berasaskan epistemologi yg bercorak metafizik (org Melayu memahaminya sbg ilmu yg bersumberkan alam ghaib).
• Alam ghaib ialah alam non-material yg wujud di luar pengalaman pancaindera manusia (con: amalan perubatan dukun/bomoh yg menggunakan jampi serapah dlm berinteraksi utk ubati penyakit)
• Selepas kdtgn Inggeris: BERUBAH dr epistemologi metafizik yg bersifat non-material kepada epistemologi Fizikal yg bersifat rasional saintifik.

• Asas ilmu epistemologi fizikal ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera & kemudian diperkukuhkan dgn alat2 saintifik spt mikroskop
• Epistemologi inilah yg kemudiannya memperkenalkan ilmu, kontrak sosial, perbendaharaan kata, & institusi yg tidak diketahui oleh msrkt peribumi spt peta, banci, muzium, ekonomi kapitalis, birokrasi politik dll
• Semua ini kemudiannya dikenali ‘ILMU KOLONIAL’.

KEMUNCAK PLURALITI = ZAMAN KESULTANAN MELAKA

PEMERINTAHAN
Kehebatan Empayar Melaka (yg menjadi pusat pertemuan pedagang seluruh dunia) diakui sehingga digelar “The Venice of the East’
Pegawai istananya terdiri dr pelbagai bangsa (dtg berdagang & menetap).
Perlembagaan melaka berdasarkan ajaran Islam – Hukum Kanun Melaka & Undang-undang Laut Melaka.Tidak wujud unsur2 terorisme dlm pemerintahan kerajaan Melaka

2) PERDAGANGAN
Hasil pentadbiran yg cekap dan pemerintahan terbuka, perdagangan dapat berjalan dgn lancar dan maju
Keselamatan laut drpd ancaman perompak dan lanun dpt dikawal, ini menjamin sussana yg aman dan selamat kpd pedagang
Kepulauan Melayu terkenal dgn rempah ratus yg dianggap mewah ketika itu
Sbb itulah pedagang seluruh pelusok dunia dtg ke Melaka utk mendapatkannya.

3) KEPENDUDUKAN
Zaman pluraliti – proses penghijrahan berlaku secara alamiah, bukan paksaan
Tidak perlu pasport & visa utk masuk sesuatu kawasan
Mereka berasimilasi dgn penduduk tempatan
Wujud masyarakat Baba, mamak
Interaksi aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum

4) KEBUDAYAAN
• Keterbukaan pemerintah empayar Melaka (terima pedagang luar), Melaka maju sbg pelabuhan utama dunia, hasil rempah ratus sebagai daya tarikan, keselamatan Selat Melaka

PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURAISTIK OLEH PENJAJAHAN EROPAH
• Titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dgn ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara (khususnya Tanah Melayu)
• Kedatangan kuasa Eropah spt Portugis, Belanda dan Sepanyol berbeza dgn kedatangan Inggeris
• Eropah :lebih menekankan imperialisme dlm misi kedatangan mereka
• Inggeris: serampang dua mata iaitu imperialisme dan kolonialisme. Ertinya, menjajah fizikal (kaut segala sumber alam yg ada spt bijih, getah utk kepentingan ekonomi mereka hingga terpaksa bawa masuk buruh Cina dan India) dan mental (perkenalkan sistem sosio-politik-agama mereka kpd penduduk tempatan).
Hasilnya…..
• Mereka berjaya kawal masyarakat peribumi yg ramai sedangkan mereka sedikit shj
• Begitu juga di India, 120,000 org Inggeris berjaya memerintah 600 juta org India
Bukan shj membentuk…. Pluraliti sosial… tetapi juga Pluraliti Alam Sekitar
• Tidak ramai yg sedar bhw pohon2 yg tumbuh di sekeliling kita sebenarnya byk di bawa masuk drpd pelbagai kawasan lain di dunia
• Bunga Raya (Bunga Kebangsaan):dr Kepulauan Pasifik
• Getah: drpd Brazil
• Ini menunjukkan bukan manusia shj yg membentuk sistem sosial di Asia Tenggara bahkan muka bumi dan alam sekitar juga mudah berinteraksi dgn tumbuhan drpd kawasan lain di dunia.
Penjajahan British: Prinsip, sistem, struktur dan dasar
• Penjajahan British – Asas kpd pembentukan masyarakat plural
• Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu di waktu mereka telah maju dgn ilmu pengetahuan mereka terutama dlm bidang sosial, kemanusiaan dan sains tulen
• Mereka telah memisahkan antara agama dan sains moden.

KAEDAH DAN PRINSIP PENTADBIRAN PENJAJAH
• Pemisahan negara dr Agama (Pecah Perintah)
• Agihan Kuasa
(kehakiman, eksekutif, perundangan)
• Federalisme
Sambungan…
• Akibat pertelingkahan antara gol. agama dan saintis di Eropah semenjak abad ke 16 -18M, ilmu pengetahuan akhirnya terpisah kpd agama dan sains moden
• Ia dinamakan sbg ‘Rocks of The Ages: Science and religion in the fullness of life’ oleh Stephen J.Gould
• Masyarakat juga terpisah dua iaitu yg menyokong agama & yg menyokong sains moden

• Ilmu yg berasaskan sains moden akhirnya mendpt sokongan majoriti
• Agama kemudiannya dijadikan anutan individu shj
• Ilmu sains moden dijadikan ilmu asas utk memerintah negara
• Dasar ini diteruskan oleh Inggeris di neg jajahannya termasuk Tanah Melayu
• Oleh itu, bila mereka dtg, dasar yg diterapkan ialah pentadbiran negara dikawal oleh mereka manakala hal ehwal agama (Islam) dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan-sultan

• Inggeris turut perkenalkan sistem pentadbiran berdasarkan agihan kuasa iaitu:
• KEHAKIMAN
• EKSEKUTIF
• PERUNDANGAN
• Ketiga2nya tidak boleh bercampur aduk- ada bidang kuasa masing2
• Ini berbeza dgn sebelum zmn Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan sultan ada kuasa mutlak
SISTEM DAN STRUKTUR
• EKONOMI KAPITALIS
• PEMERINTAHAN MODEN
• PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN MODEN
• Hasil pemisahan antara negara dan agama, terbentuklah sistem pemerintahan moden berasaskan ilmu saintifik moden.
• Sebelum kedatangan Inggeris, sistem kerajaan yg ada di alam Melayu ialah kerajaan yg mencantumkan kedua2 aspek agama dan negara
• Raja akan merujuk kpd penasihat agama utk buat sesuau keputusan penting
• Golongan agama dan raja saling berperanan dlm sistem kerajaan
Sambungan…
• EKONOMI: daripada hanya berasaskan pertanian sara diri kpd sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan yg mana kedua-duanya sangat bergantung kpd keaktifan pasaran
• Kecairan modal merupakan faktor penting bg menentukan pasang surut pasaran.
• Ertinya, ekonomi ditentukan oleh modal (ini merupakan sistem ekonomi kapitalis)
• PENDIDIKAN: diwujudkan dlm bentuk dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular.

MASYARAKAT PLURALSITIK SELEPAS MERDEKA
Masyarakat Malaysia sekali lagi alami perubahan setelah merdeka & penjajahan berakhir iaitu kewujudan:


PLURALITI BARU dalam MASYARAKAT PLURAL

1. Federalisme Berlapis: Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia
• Aspek penting dlm masyarakat pluraliti baru ialah Federalisme Berlapis
• Iaitu wujudnya 2 jenis persekutuan dlm masa yg sama iaitu Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia
• Anggota bg kedua2 persekutuan ini telah mengalami perubahan dr segi bilangan anggota semenjak kemerdekaan 31 Pgos 1957
Sambungan…
• Anggota Persekutuan Tanah Melayu yg merdeka pd 31/8/1957 hanyalah negeri2 yg ada di Tanah Melayu shj.
• Persekutuan Malaysia hanya terbentuk pd 16 September 1963 dgn anggotanya terdiri daripada :
• Persekutuan Tanah Melayu
• Singapura
• Sabah dan Sarawak
• (Brunei pada mulanya ingin menyertai tapi kemudiannya menarik diri)
• Jadi, kemerdekaan 31/8/1957 hanyalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bukannya kemerdekaan Malaysia.

2. Perlembagaan & pembangunan politik
Kontrak sosial sbg satu kesepakatan yg telah dirunding
Pembentukan parti2 politik etnik sbg model permuafakatan politik (spt Parti Perikatan, Barisan sosialis, Barisan Nasional, Barisan Alternatif)
Sambungan..
•Walaupun terdpt federalisme berlapis tetapi Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang2 tertinggi negara dan rujukan kpd segala undang2 yg akan dibuat dan dilaksanakan selepasnya
Perlembagaan jd panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di negara ini

• Terdapat 2 peringkat kontrak sosial di Alam Melayu
PERTAMA: berlaku pd zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling menghormati antara rakyat dan raja. Ia diistilahkan sbg wa’ad.
Perkara ini berlaku antara Demang Lebar Daun yg mewakili rakyat dan Sang Sapurba yg mewakili raja/pemerintah
Oleh itu, kita boleh memahami dgn mudah mengapa org melayu sangat taat setia kpd pemerintah mereka dari kalangan sultan dan raja

KEDUA: berlaku di zaman masyarakat plural hasil drpd syarat yg dikenakan oleh Inggeris utk memberikan kemerdekaan kpd Malaysia
Setiap etnik mestilah mempunyai wakil mereka dlm bentuk parti politik dan setiap mereka mestilah mencapai persetujuan tuk hidup bersama secara aman damai
1948, terbentuk Communities Liason Committee (CLC)
Setiap kaum yg terbesar di T/Melayu iaitu Melayu, Cina & India hantar wakil masing2 utk bincang kontrak sosial yg hendak dipersetujui
Sambungan..
CLC merupakan acuan/model kpd penggabungan parti2 politik seterusnya sama ada yg mewakili pemerintah @ pembangkang
Jadi, scr naturalnya kelansungan hidup parti2 politik di Malaysia ialah secara pakatan dgn parti2 lain
Ini bererti parti2 politik di Malaysia tidak mampu hidup secara individuTAJUK 3:
PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA

Kandungan Perlembagaan
• Bahagian I - Negeri-Negeri, Agama dan Undang-Undang bagi Persekutuan
• Bahagian II - Kebebasan Asasi
• Bahagian III - Kewarganegaraan
• Bahagian IV - Persekutuan
• Bahagian V - Negeri-Negeri
• Bahagian VI - Perhubungan Antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri
• Bahagian VII - Peruntukan Kewangan
• Bahagian VIII - Pilihan Raya
• Bahagian IX - Badan Kehakiman
• Bahagian X - Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam
• Bahagian XI - Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif, Keganasan Terancang, dan Perbuatan dan Jenayah yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat
• Bahagian XII - Am dan Pelbagai
• Bahagian XIIA - Perlindungan Tambahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak
• Bahagian XIII - Peruntukan Sementara dan Peralihan
• Bahagian XIV - Kecualian bagi Kedaulatan, dsb., Raja-Raja
• Bahagian XV - Prosiding Terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja
• Jadual-Jadual
• Senarai Pindaan
• Senarai Perkara yang Dipinda

DEFINISI :PERLEMBAGAAN
(1). Satu set peraturan tentang hak, kuasa, dan prosedur serta tanggung jawab pihak yg mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dgn autoriti yg lain, dan juga antara autoriti dgn rakyat awam.
(2). Satu dasar atau formula yg menyatakan tugasan kuasa2 awam di dlm sesebuah negara dibahagikan dan digunakan.

Perlembagaan: Naskah sahih
• Perkara 160A. Cetakan semula Perlembagaan.
• Pihak berkuasa yang dilantik di bawah undang-undang persekutuan bagi maksud menyemak undang-undang boleh, dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong, membenarkan pencetakan salinan Perlembagaan ini, termasuk segala pindaan yang berkuat kuasa pada tarikh kebenaran itu; dan mana-mana salinan Perlembagaan ini yang dicetak sedemikian hendaklah disifatkan bagi segala maksud sebagai salinan yang benar dan betul bagi Perlembagaan Persekutuan.

• Perkara 160B. Teks sahih.
• Jika Perlembagaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan, Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan teks bahasa kebangsaan itu sebagai teks sahih, dan selepas itu, jika ada percanggahan atau perselisihan antara teks bahasa kebangsaan itu dengan teks bahasa Inggeris Perlembagaan ini, teks bahasa kebangsaan itu hendaklah mengatasi teks bahasa Inggeris itu.

KONSEP PERLEMBAGAAN
• Perlembagaan adalah sumber undang2 tertinggi sesebuah negara
• Berperanan sbg panduan bg pembentukan undang2 samada di pihak kerajaan @ rakyat
• Umumnya ia terbahagi 2 jenis:
• Pertama: perlembagaan bertulis - Perlembagaan bertulis: perlembagaan yg dikumpul & disusun dlm satu dokumen
• Kedua: perlembagaan tidak bertulis (dalam satu naskhah yang khusus) -Perlembagaan tidak bertulis: semua prinsip perlembgn yg tidak terkumpul dlm satu dokumen spt undang2 yg diluluskan oleh parlimen & keputusan2 mahkamah

• Malaysia amalkan Perlembagaan Bertulis, di mana badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa drpd perlembagaan
• Perlembagaan Malaysia mengandungi
a) Teks
– 15 Bahagian
– 183 Perkara dan fasal-fasal
b) Jadual-jadual
-13 Jadual
• Ia menyentuh bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera sabah/sarawak dll

• Di Malaysia, tidak ada institusi yg boleh mengatasi ketinggian Perlembagaan Malaysia.
• Malah ketiga2 badan kerajaan (perundangan, kehakiman, eksekutif) & Yang di Pertuan Agong juga tertakluk kpd Perlembagaan Malaysia
• Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kpd sekatan2 yg dikenakan oleh Perlembagaan
• Undang2 persekutuan @ negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharka TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang2 itu bercanggah dgn Perlmbgn M’sia


• Ini kerana, perlembagaan memperuntukan dgn nyata dlm Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang2 utama persekutuan dan apa2 undang2 yg diluluskan yg berlawanan dgn perlembagaan adalah setakat mana yg berlawanan itu terbatal.
• Ini yg disebut sbg: ketinggian perlembagaan

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
• Sepanjang tempoh era penjajahan, o/Melayu sentiasa bangkit menentang
• Selain perjuangan berdarah, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan
• Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan2 spt Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak dll)
• Juga media massa sbg medium perjuangan spt Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam)
• Muncul tokoh2 spt Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dll

MALAYAN UNION (MU)
• Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu, Parlimen British telah meluluskan MU pd 10 Oktober 1945
• Sir Harold Mac Michael dilantik wakil British utk dptkan t/tangan Raja2 Melayu.

SEBAB PENUBUHAN MALAYAN UNION
1. utk menyatukan negeri2 & meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri2 spt Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yg besar dan sistem pentadbirannya adalah terpisah
2. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dgn Jepun sebelum ini dan pengenalan MU dpt melemahkan kuasa org Melayu terutamanya Raja-raja Melayu
3. Menjadi asas kepada British utk masyarakat tempatan memerintah negara sendiri

CIRI-CIRI MALAYAN UNION
Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bwh pemerintahan Gabenor British. Gabenor ini pula dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan
Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan
Kedaulatan raja2 Melayu dihapuskan. Sultan hanya berkuasa & boleh bersuara dlm soal yg menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayau shj
Hak kerakyatan yg sama bg semua org tanpa mengira bangsa & keturunan. Bg yg telah menetap di Tanah Melayu sblm MU, boleh jadi warga negara secara automatik jika berumur 18 tahun ke atas & telah menetap 10 tahun.

SEBAB-SEBAB PENENTANGAN ORANG MELAYU
• Kuasa Raja2 Melayu dilenyapkan dlm urusan pentadbiran negeri & hanya berkuasa dlm soal agama Islam, adat istiadat Melayu & mengetuai Majlis Penasihat Melayu.
• Singapura dipisahkan dr MU & ia kekal sbg tanah jajahan Inggeris
• Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli iaitu penduduk asing yg telah bermastautin lebih 10 tahun & lahir selepas MU, automatik jd w/negara
• Hak sama rata kpd semua w/negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa2 keistimewaan
• Cara Sir Harold Mc Michael mendptkan t/tangan raja2 Melayu yg menggunakan cara paksaan & ugutan, spt Sultan Kedah yg telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan MU @ dilucutkan dari takhta pemerintahan.
Penentangan MU
• Januari 1946-Alor Setar, 50,000 org Melayu mengadakan demontrasi
• 10,000 org di Kelantan
• 10 Februari 1946- Johor, lebih 150,000 adakan demontrasi
• Tapi MU tetap diisytiharkan pd 11 April 1946 & Sir Edward Gent sbg gabenor pertama
• Org Melayu pulaukan majlis pengisytiharan itu dan akhirnya British mengalah dgn menggantikan MU kpd Persekutuan Tanah Melayu.
• British sedar tanpa sokongan org Melayu MU akan gagal.

PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
• British tubuhkan j/kuasa Kerja pd Julai 1946 yg terdiri drpd 4 wakil raja2 Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British
• j/kuasa ini bertanggung jawab merangka sebuah perlembagaan baru yg boleh diterima oleh org Melayu
• Kemudian, British tubuhkan pula Jawatankuasa Perundingan pd Disember 1947- terdiri drpd org Wropah, Cina dan India, tujuannya utk dptkan pdgn org bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
• Persekutuan T/Melayu diisytihatkan pd 1 Februari 1948

CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
• 9 neg Melayu terlibat dlm persekutuan termasuk PP & Melaka. Singapura kekal menjd tanah jajahan yg berasingan.
• Kerajaan Persekutuan T/Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British & dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan.
• Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli majlis rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officio.
• Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi yg terdiri drpd:
• 14 ahli rasmi
• 9 org Yang Dipertua Majlis Undangan Negeri
• 2 wakil Majlis Mesyuarat Negeri Melaka & PPinang
• 50 ahli tidak rasmi yg mewakili kaum2 asing
• Sultan2 diberi semula hak & kuasa memerintah tetapi dgn nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan Negeri
• Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorg pemohon mestilah lahir di T/Melayu & tlh bermastautin selama 8 – 12 tahun. Seorg pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun . Umur minimum bg kedua2 situasi tersebut adalah 18 tahun & mempunyai pengetahuan BMelayu yg baik.
• Org Melayu diberi hak keistimewaan sbg kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dlm Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

Merintis kemerdekaan
Pilihan raya 1:
1 Disember 1951, utk pilih wakil2 dlm Majlis Perbandaran PPinang
UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN
menang semua kerusi yg dipertandingkan (9)

Pilihan raya 2:
Februari 1952, pemilihan utk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur
12 kerusi dipertandingkan
Perikatan menang 9, 3 IMP & calon bebas
1953: Perikatan cdgkan British buat p/raya utk seluruh T/Melayu
1955: PILIHAN RAYA UMUM 1 (52 kerusi)
8 parti bertanding
Perikatan menang 51
PAS menang 1 (di Kerian, Perak)

• Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kpd Inggeris bhw org Melayu & bukan Melayu boleh berkerjasama.
• Inggeris pula mensyaratkan bhw kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & berkerjasama
• Sebelum p/raya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing2.
• Pelawaan org Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.
• Melalui p/raya umum 1 (1955) pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar. Perikatan yg didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dgn MCA&MIC. Tetapi hal ini tidak dilakukan.


• Januari 1956: rombongan 8 org wakil berangkat ke London. 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan.
• Diketuai Tunku Abdul Rahman.
• Wakil Raja2 Melayu:
• En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor)
• Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor)
• Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan)
• Wakil Perikatan:
• Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dlm Negeri) selaku KETUA
• Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran)
• Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan)
• Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menteri Hasil Bumi)
SETIAUSAHA: T.H.Tan


• Rundingan berlangsung mulai 18 Januari – 8 Februari 1956 (3 minggu)
• Hasilnya: 8 Feb 1956 t/tangan Perjanjian London:
• British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pd 31 Ogos 1957
• T/Melayu berada dlm lingkungan Komanwel & menjlnkan pemerintahan scr demokrasi
• British mendpt hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu
• Sebuah badan bebas ditubuhkan bg menggubal Perlembagaan T/Melayu iaitu Suruhanjaya Reid
• Jawatan S/usaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dgn Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan, & dipegang oleh rakyat tempatan.

• Perlembagaan Persekutuan T/Melayu tlh digubal oleh Suruhanjaya Reid yg ditubuhkan 1956.
• Keahliannya:
• Lord Reid (British)
• Sir Ivor Jennings (British)
• Sir William Mckell (Australia)
• Hakim B.Malik (India)
• Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

• s/jaya ini tlh meminta cdgn & pdgn parti2 politik, org ramai, individu2 & Raja2 Melayu.
• Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang tlh mendpt persetujuan &pdgn semua rakyat. Inilah adalah sebahagian daripada KONTRAK SOSIAL

KONTRAK SOSIAL
• Persefahaman semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yg sangat penting kpd kestabilan negara.
• Melalui Kontrak Sosial ini, org bukan Melayu tlh diberikan hak kewarganegaraan yg longgar berasaskan prinsip Jus Soli (pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bg bukan Melayu)
• Org Melayu pula diperuntukkan dlm perlembagaan mengenai agama Islam, Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa org Melayu serta kedudukan Raja-raja Melayu.
• Perlembagaan Malaya ini diisytihatkan pd 31 Ogos 1957, diperbaharui a/bila Singapura, Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pd 16 September 1963

UNSUR-UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN& KONTRAK SOSIAL
• Unsur2 tradisi adalah faktor penting utk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah perpaduan.
• Ia juga kontrak sosial yg tlh disepakati
• Unsur2 tradisi ini meliputi bahasa, agama, kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera Sabah Sarawak & pemerintahan beraja
• Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara.
• Dilindungi di bawah Akta Hasutan
• Dianggap sbg isu sensitif yg dilarang dijadikan isu perbincangan awam
PERLEMBAGAAN MALAYSIA: perkara-perkara yg menyentuh Hubungan Etnik
• Perkara 3 (1) Islam sbg ugama bagi Persekutuan
• Perkara 8: persamaan & hak sama rata & pengecualian peruntukan ini dlm soal agama, kedudukan istimewa org Melayu dan seumpamanya.
• Perkara 10(4): batasan hak kebebasan bersuara drpd menyentuh kedudukan Raja-raja, Islam, org Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya.
• Perkara 38: kuasa Majlis Raja2 menghalang parlimen membuat undang2 yg menyentuh kedudukan Raja2 Melayu, org Melayu, Islam & bahasa Melayu
• Perkara 150 (6) : kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak, kewarganegaraan meskipun dlm keadaan darurat.
• Perkara 152 : kedudukan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak2 bangsa lain menggunakan bahasa mereka.
• Perkara 153: kedudukan istimewa orang2 Melayu tanpa menafikan kedudukan yg sah kaum lain.
Lain-lain peruntukan dalam perlembagaan Malaysia tentang hak-hak keistimewaan orang Melayu
• Perkara 90
• Perkara 8(5)
3. Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak
(Perkara 153)
• Hak ini meliputi jawatan dlm perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yg diberikan.
• Tp perkara ini juga melindungi kaum2 lain iaitu yang DiPertuan Agong bertanggung jawab melindungi hak2 mereka yg sah menurut peruntukan lain

Siapakah MELAYU dan BUMIPUTERA Sabah & Sarawak?
• Dlm Perlembagaan Malaysia –Perkara 160, MELAYU ditakrifkan sebagai:
• Lazimnya bertutur dlm Bahasa Melayu
• Beragama Islam
• Mengamalkan adat istiadat Melayu

• Manakala BUMIPUTERA Sabah & Sarawak ialah:
• Sarawak: terdiri dr mana2 satu kaum asli iaitu Bukitan, Bisayuh, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat, Kedayan, Kelabit, Kayan Kenyah, Kajang, Lugat, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian, Tagal, Tabun dan Ukit, atau dia berketurunan campuran dr kaum tersebut.
• Sabah: anak atau cucu kpd seorang dari suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah.

JUSTIFIKASI/RASIONAL
RASIONAL PERKARA 153
• Kontrak sosial berjaya atas dasar toleransi yg tinggi antara org Melayu dan bukan Melayu.
• Org Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu menerima hakikat hak keistimewaan org Melayu.
• Hasil prinsip ini 800,000 org Cina tlh diberi hak kerakyatan
• w/pun pd ketika itu kesetiaan sebilangan besar org bukan Melayu terhadap Persekutuan Tanah Melayu boleh dianggap meragukan disebabkan dasar pecah dan perintah oleh Inggeris.
3 perkara dlm Perkara 153
• Perkhidmatan Awam
• Tanggung jawab YDPA utk menentukan rezab org melayu dan bumiputera SS dgn memperuntukkan satu kadar bilangan jawatan dlm perkhidmatan awam persekutuan yg baginda fikirkan perlu.
• Tp YDPA tidak boleh melucutkan sesiapa juga apa2 jawatan awam yg disandang olehnya.
• Hal yg sama juga, semua org tidak kira bangsa yg menyandg jawatan dlm perkhidmatan awam mestilah diberi layanan yg adil & baik dr segi kenaikan pangkat, gaji dan kebajikan yg lain.
• Justeru, adalah rasional bg merezabkan utk org Melayu dan bumiputera suatu kadar bilangan dlm perkhidmatan persekutuan kerana semasa zmn penjajah & di awal kemerdekaan, sedikit sangat bilangan org Melayu yg bekerja dgn kerajaan.
2. Ekonomi
• Rata2 org Melayu yg terdiri golongan pesawah, penoreh getah dan nelayan berada dlm kemiskinan iaitu 64.8% berbanding bukan Melayu iaitu 26% pd 1970.
• Ini menunjukan majoriti org Melayu adalah miskin terutama di luar bandar.
• Ini adalah kesan penjajahan Inggeris- org Melayu hanya jd pemerhati kpd kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia.
• Matlamat utk mencapai 30% pemilikan kekayaan neg (di kalangan org Melayu) belum tercapai.
• Org Melayu masih kurg menceburi perniagaan (lihat k/kerja)
• Org Melayu masih perlu dibantu dan dibimbing.
• Maka Perkara 153 wajar diguna utk mencapai tujuan ini iaitu dgn memberi lesen perniagaan dan premis perniagaan yg strategik
3. Pendidikan
• Penjajah tlh meninggalkan sistem pendidikan yg terus mengekalkan org Melayu dlm kemiskinan.
• Sistem pendidikan Inggeris pd masa itu sekadar utk menjdkan petani Melayu yg lebih baik drpd i/bapa mereka.
• Keadaan sekolah org Melayu juga begitu teruk, tanpa perabot yg cukup, kekurangan buku teks dan bahan bacaan serta i/bapa Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap sekolah Melayu.
• 1970: bilangan pelajarbumiputera di IPTA (ijazah pertama) dlm negara adalah 40.2% berbanding non-bumi 56.2% - contoh, di UM
• Peratusan pelajar Melayu dlm bidg sains juga rendah
Sambungan….
• Golongan profesional b/putera (arkitek, akauntan, jurutera, doktor, juruukur, peguam) pd 1970 hanya 4.9% atau 225 org.
• Berbanding non-bumi iaitu 84.3% dan sehingga kini bumiputera masih kekal ketinggalan (tahun 1995: 33.1% berbanding Cina 52.4% )
• Akhir 2002 jumlah profesional b/putera meningkat scr purata sbyk 39%, namun ia masih lagi tertinggal jika dibandingkan non-bumi.
• w/pun termaktub hak keistimewaan b/putera dlm pendidikan tetapi kerajaan tidak menghapuskan sekolaj jenis kebangsaan Cina dan Tamil, apabila neg merdeka hingga sekarang.
• Pengekalan ini seolah bercanggah dgn Penyata Razak 1956 yg mahu mewujudkan sistem penddk kebangsaan
– Pengekalan sekolah ini t/bgt menyumbang ke arah integrasi nasional demi mengukuhkan perpaduan kaum
Sambungan…
• Toleransi dlm pendidikan juga berlaku di peringkat menengah dan tinggi

RASIONAL PERKARA 152
• Rasional pemilihan bahaa Melayu sbg bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu telah menjd lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya, lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dr segi istilah dan sebutan berbanding bahasa lain.
• Pd 1914, Sultan Johor pernah mengutus surat kpd Gabenor Singapura dlm bahasa Melayu.
• Pegawai2 Eropah yg memegang lebih 95% jawatan Kumpulan 1, perlu pelajari BMelayu, ambil ujian BMelayu dan perlu lulus. Barulah boleh ditempatkan di Tanah Melayu.
• Jelas BMelayu telah diterima sbg bhs rasmi sejak sebelum dan semasa zmn penjajah.
• Bahasa Melayu (Perkara 152)
• Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yg mengikut implikasi yg diperlukan mestilah digunakan utk maksud2 rasmi)
• Tiada siapa yg dilarang daripada menggunakan (selain drpd maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa2 bahasa lain.
• Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan & pembelajaran bahasa lain dlm persekutuan.

RASIONAL PERKARA 3
• Islam dipilih sbg agama rasmi kerana ia telah bertapak lebih 500 tahun
• Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kpd Raja2 Melayu.
• Islam juga diterima sbg agama persekutuan sesuai dgn takrif Melayu dlm Perkara 60
• Sebelum penjajahan Inggeris, negeri2 Melayu tlh menggunakan undang2 Islam.
• Con: kes Ramah lawan Laton. Mahkamah Rayuan Selangor memutuskan undang2 Islam ialah undang2 negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang2 tersebut.
2) Agama Islam ( Perkara 3(1) )
• Agama Islam adalah agama persekutuan
• Pihak kerajaan (persekutuan @ negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan utk menubuhkan /menyelenggara/membantu penubuhan institusi Islam & melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yg diperlukan utk tujuan itu.
• Agama lain boleh diamalkan dgn aman & damai di mana2 bahagian persekutuan.
• Kebebasan beragama dijamin dlm perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap org berhak utk menganut & mengamalkannya.
Hak penganut agama lain ialah:
• Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri
• Menubuh dan menyelenggara institusi bg maksud agama atau khairat
• Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang2


TAJUK 4
PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA

MATLAMAT: pembinaan negara-bangsa
(DEFINISI NEGARA-BANGSA):
bermaksud suatu wilayah yg mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa.Suatu bangsa harus membentuk suatu negara tetapi disebabkan berlakunya migrasi, peperangan @ penjajahan, terdapat bangsa yg tidak bernegara, atau negara yg tidak berbangsa.
Akibat proses migrasi dan penjajahan, Malaysia, sbg sebuah negara-bangsa yg sempadan wilayahnya terdiri drpd gabungan daerah yg berbeza, gabungan ‘bangsa’ yg berbeza, gabungan ‘kerajaan’ yg berbeza- maka isu pembinaan negara-bangsa ini adalah sangat penting.

METOD:
Perubahan Aspek struktural dan budaya
Sekularisasi budaya politik
Partisipasi politik yang lebih besar dalam kalangan rakyat
pembentukan dan perlaksanaan dasar awam seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan, Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan Rukun Negara.

UKURAN PENCAPAIAN
Berdasarkan tahap integrasi nasional yg dpt diukur secara kualitatif atau kuantitatif.

Ini termasuklah kejayaan dasar2 nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihan raya, ukuran perbandingan dgn negara lain dan kebebasan bersuara.

REALITI MALAYSIA: KERENCAMAN DEMOGRAFI POLITIK
Dewan Rakyat adalah kuasa tertinggi di parlimen.
Sejak p/raya 1994 dan 2004 DRakyat ada 219 wakil
Dominan Melayu dlm politik negara jelas & nyata
Kerusi majoriti sebanyak 186: iaitu Melayu Semenanjung ada 125 kerusi & 31 kerusi Bumiputera Sabah Sarawak (kesemuanya 156), 30 kerusi Cina dan 33 kerusi plural (bukan majoriti)=219
Kerajaan yang stabil memerlukan semua kaum berkerjasama dan berkongsi kuasa kerana tiada kaum akan dapat memerintah tanpa sokongan kaum yang lain.

KEMUNCULAN PROSES POLITIK BERPARTI SEMENANJUNG MALAYSIA
Bermula Selepas Jepun menyerah kalah & Inggeris kembali ke Tanah Melayu.
Penentangan terhadap Malayan Union – penubuhan UMNO, MCA & MIC, membawa kepada pembentukan parti PERIKATAN.
Semua parti2 ini ditubuhkan berdasarkan perkauman tapi kerjasama etnik dapat dicapai dlm gabungan yg besar ini.
Percubaan menubuhkan parti berdasarkan pelbagai etnik tlh berlaku bermula dgn Dato’ Onn Ja’afar, hingga sekarang tapi tidak pernah berjaya.

MELAYU - Pesaing UMNO terhadap sokongan Melayu adalah PAS, Semangat 46, Keadilan.
CINA – pesaing MCA terhadap sokongan Cina adalah beberapa parti dlm BN (seperti GERAKAN) dan juga di luar BN (seperti DAP).
INDIA – MIC tiada pesaing yg signifikan sehingga pertengahan 1990an. Pesaingnya kemudiannya adalah dari dlm BN & luar BN.
Tetapi ia berubah selepas itu dgn penubuhan PPP (People’s Progressive Party) yg mendpt sokongan padu/majoriti di Perak.
MIC – pesaing dari luar prti adalah IPF (All Malaysian Indian progressive Front) di bawah pimpinan M.G Pandithan (bekas pemimpin MIC yg disingkirkan).
IPF sentiasa memberi sokongan/kerjasama kpd BN pada setiap pilihanraya tetapi masih belum diterima masuk ke BN kerana bantahan MIC.

SARAWAK
Parti terawal ditubuhkan ialah Sarawak United Peoples Party – SUPP
Berasaskan berbilang etnik tapi kemudian kaum Cina mendominasikan parti ini.
Cadangan pembentukan Malaysia 1960 menyebabkan etnik2 lain menubuhkan partinya sendiri kerana menganggap parti yg ada tidak mewakilinya.
Antaranya SNAP, Pesaka, PANAS, SCA, PBB, PBDS

SABAH
Seperti juga Sarawak, pd peringkat awal cadagan penubuhan Malaysia, parti2 berdasarkan etnik ditubuhkan.
Sejak menyertai Malaysia,parti yg ada ialah UNKO (United Kadazan National Organization) – menjadi gabungan UMNO, MCA, MIC sbg model.
Lain2: USNO, BERJAYA, PBS (PBS jatuh & UMNO ambil alih).
Kejatuhan PBS membawa kpd penubuhan parti2 baru spt PBRS, PDS, SAPP

ASAS-ASAS PENTING PROSES POLITIK MALAYSIA
1.KONTRAK SOSIAL 1948 dan 1957
2. PERJANJIAN MALAYSIA 1963
Perjanjian bagi kemasukan Sabah, Sarawak, Singapura,Mengandungi semua tuntutan Sabah, Sarawak, Singapura yg dipersetujui & dimaktubkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963

TAJUK 5:
PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

KONSEP ‘MODENISASI’
Modenisasi : satu proses transformasi atau perubahan dlm segala aspek kehidupan masyarakat. Ia dianggap sbg sesuatu yg harus ditempuh oleh semua bangsa atau negara terutama yang baru merdeka.
Perubahan berlaku samada:
1. Berencana
2. Tidak berencana

Perubahan Berencana: suatu proses di mana matlamat, metod dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. Inilah yg disebut modenisasi (mengandungi 2 aspek utama iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.)

Perubahan Tidak Berencana: suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana.
Ini diistilahkan juga sebagai‘PEMBARATAN’

PEMBANGUNAN EKONOMI: MATLAMAT, METOD, UKURAN PENCAPAIAN
MATLAMAT pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat industri.

METODE yg digunakan:
Pembangunan teknologi; yg mana pengetahuan dan teknik tradisional dikesampingkan untuk memberi laluan kpd penerapan ilmu saintifik dan teknik2 canggih.
Pembangunan pertanian; yg mana kegiatan pertanian subsisten diubah kpd pertanian komersial.
Industrialisasi; iaitu proses produksi yg dilakukan secara besar-besaran dgn menggunakan teknologi canggih.

UKURAN PENCAPAIAN:

Pertumbuhan yang lazimnya diukur dgn ukuran seperti KNK (Keluaran Negara Kasar)=GNP (Gross National Product)

SEJARAH STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA
1.Sebelum Penjajahan
Mengamalkan sistem ekonomi tradisional iaitu bersifat sara diri

2. Semasa Penjajahan
Bersifat dwi ekonomi; Tradisional + kapitalis

3. Selepas Penjajahan
Sistem Ekonomi moden; sektor tradisional masih wujud di luar bandar

ASAL MULA MODENISASI
Bermula melalui 2 revolusi besar iaitu Revolusi Perancis (yg merubah sistem politik feudal Eropah) dan Revolusi Industri (yang merubah sistem ekonomi eropah).
Imperialisme dilaksanakan melalui perdagangan spt syarikat British East India Company.
Penjajahan dilakukan ke atas wilayah yg terpilih utk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah, buruh dan pengawalan pasaran secara berterusan.
Penjajahan telah mengubah landskap sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, ilmu & alam sekitar wilayah bukan eropah.

*Kritik terhadap gagasan Modenisasi
Banyak kritik telah dikemukakan terhadap gagasan modernisasi yang diwar-warkan sangat mulia dan positif tetapi sebenarnya membawa kepada keterbelakangan atau kemunduran terutama kepada golongan minoriti dan tradisional
Modenisasi juga adalah anti tradisi.
Akibatnya sistem kepemimpinan tradisional, sistem ekonomi sara hidup dan keupayaan teknologi/kraf tempatan pupus
Kelompok yang paling kehilangan ialah masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional yang berada di luar daripada sistem kapitalis.

PROJEK MODENISASI MALAYSIA
Diasaskan sejak zaman kolonial inggeris
Diteruskan dengan melakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian.

MATLAMAT:
Peringkat awal; pembangunan ekonomi lebih ditumpukan kpd peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import.
Akhir 1960-an; pembangunan ekonomi mula berteraskan kpd pembangunan teknologi dan peralihan dr industri gantian-import kpd industri berorientasikan eksport
Akhir 2000; ekonomi berteraskan K-ekonomi
Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan, yang dapat diukur dengan Kadar Keluaran Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8 hingga 9% terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an.

UKURAN PENCAPAIAN bg pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur dengan ukuran seperti KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup.
Kualiti hidup masyarakat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah.

HUBUNGAN KAUM DAN HUBUNGAN ETNIK MALAYSIA
Melalui proses penjajahan, alam sekitaran Malaysia telah diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan industri di eropah.
Begitu juga dgn industri bijih timah, amat penting utk pembangunan infrastruktur sebagai sokongan kpd industri asas.
Contohnya, perlunya landasan keretapi, jalan raya dan pelabuhan yg boleh menampung keperluan eksport dan import
Tenaga buruh di Malaysia juga unik, kerana terdapat ‘division of labour’ mengikut kelompok etnik.
Ciri-ciri etnik dalam struktur ekonomi di Malaysia
Demografi: Melayu adalah majoriti, Cina dan India minoriti.
Politik: etnik Melayu membentuk majoriti.
Tetapi majoriti dlm demografi dan politik bukan bermakna majoriti juga dlm ekonomi.
Etnik Cina adalah majoriti dlm ekonomi.
Inilah yg menjd isu dlm pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan kumpulan etnik.
Ini berlaku akibat dasar’pecah & perintah’ British, yg hampir tidak memungkinkan setiap kaum bertemu/bergaul > Plural society.

Orang melayu dan penduduk orang Asli lain menguasai ekonomi yang mundur, iaitu kerja yang memerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah.
Pulangan dan gajinya juga rendah.
Orang Melayu lebih menguasai sektor tradisi sementara orang Cina menguasai sektor yg lebih maju dan berteknologi tinggi.
Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yg menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain.
Orang Melayu cemburukan kemewahan dan kejayaan orang Cina sementara orang Cina & India pula cemburukan kelebihan orang Melayu yg mendpt peluang perkhidmatan dlm sektor2 pentadbiran.

Rasional Modenisasi
Perlu demi integrasi ekonomi!
Ini dilakukan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi baru, dll.
Dasar2 ini penting bagi memastikan pengasingan ekonomi yg wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan.
Dasar2 ekonomi juga boleh memastikan pengagihan ekonomi yg tidak seimbang selama ini sehingga mewujudkan perasaan cemburu antara satu sama lain, dapat dikurangkan dan seterusnya dihapuskan.


Rancangan Pembangunan Lima Tahun
Telah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950.
2 rancangan pembangunan yg awal: Draf Rancangan Pembangunan (1950-55) dan Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-60) telah digubal oleh Inggeris.
Ia bertujuan utk perbaiki kedudukan ekonomi mereka yg terjejas akibat Perang Dunia Kedua.
Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-65) telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri, dgn tumpuan memajukan infrastruktur ekonomi.
RMK-1 (1966-70): beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import.
RMK-2 (1971-75): menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Ketika ini terdapat peralihan dr industri gantian-import kpd industri berorientasikan eksport.
RMK-3 (1976-80): melanjutkan dasar industri yg dirangka pd RMK-2.
RMK-4 (1981-85), RMK-5 (1986-90) dan RMK-6 (1991-95) adalah rancangan pembangunan yg menitik beratkan industri berasaskan teknologi yg lebih maju dan dasar pengswastaan.
RMK- 7(1996-2000) dan RMK-8 (2001-2006): memberi perhatian kpd industri berasaskan K-ekonomi.


DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN, PERINDUSTRIAN dan K-EKONOMI
1960an dan 1970an, meskipun pembangunan berubah kpd perindustrian tetapi sektor pertanian masih diutamakan.
Seseuai dgn dasar pembangunan pertanian, beberapa badan yg bertanggung jawab utk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar tlh diwujudkan spt FELDA, FELCRA dan MARA.
1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih diberi perhatian & beberapa dasar tlh digubal spt Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan.
Sesuai dgn perkembangan ekonomi dunia masa kini, beberapa strategi tlh disusun utk meningkatkan pembangunan ekonomi yg berteraskan kpd teknologi ICT dan K-ekonomi.

DASAR PERTANIAN
Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan utk memberi kemudahan kpd petani, antaranya:
MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M’sia)
Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah, pembangunan teknologi baru.
Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kemudahan perolehi bahan2 baja, racun, jentera kenderaan, memproses dll
FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan pemasaran hasil2 yg dikeluarkan.
Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit utk rancangan projek pertanian.
Jabatan Perikanan & Haiwan: memberi nasihat & tunjuk ajar ternakan dan perikanan.

ISU-ISU UTAMA EKONOMI
Antara agihan dan pertumbuhan
Berbeza antara kelas sosial iaitu kelas atas, menengah dan bawah
Berbeza antara kelompok etnik- Melayu, Cina, India
Antara Hak samarata (Perkara 8) dan Hak Istimewa (Perkara 153) Perlembagaan Malaysia
Perkara 8(1) menegaskan semua org adalah sama rata di sisi undang2. Ini telah digunakan oleh sesetengah pihak utk berhujah bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan & dicapai di Malaysia. Oleh itu, mereka berpendapat Perkara 153 (hak istimewa Melayu & Bumiputera) harus diteliti semula.
Tetapi Perkara 8(2) telah menyatakan; ‘kecuali sebagaimana dibenarkan dgn nyatanya oleh perlembagaan ini, tidaklah boleh ada perbezaan terhadap w/negara semata2 oleh sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir atau jantina dlm mana2 undang2 atau dlm pekerjaan

DEB dan hubungan kaum
Ada 2 matlamat; iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat
1971-1990
Usaha utk meningkatkan pemilikan saham bumiputera sehingga sekurangnya2 30%
Punca rusuhan kaum 13 Mei 1969 adalah disebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum


Pendidikan, Ekonomi dan etnisiti: Bahasa, sains dan ekonomi
Kedudukan bahasa sebagai bahasa penyatuan
Sikap skeptik terhadap kemampuan bahasa kebangsaan masih ada
Selepas hampir 50 thn merdeka peranan dan penguasaan bahasa Malaysia telah meningkat
Wujud dualisme kini dalam perlaksanaan bahasa malaysia sbg bahasa kebangsaan

GLOBALISASI, EKONOMI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK
Kejayaan ekonomi Asia pd 1980an & 1990an adalah dipengaruhi oleh proses globalisasi, yg mana banyak aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan.
Akibat aliran keluar masuk modal asing itu juga telah menyebabkan negara2 Asia termasuk Malaysia mengalami krisis ekonomi 1985-86 dan 1997-98

Krisis ekonomi 1985-86 & 1997-98 Dan Implikasinya
Meninggalkan kesan kpd syarikat2 besar, kecil dan sederhana samada yg dimiliki oleh usahawan Melayu dan bukan Melayu
Syarikat bukan Melayu dpt bertahan kerana lebih byk pengalaman
Tetapi syarikat Melayu/bumiputera yg kebanyakannya lahir dr DEB dan Dasar Penswastaan berhempas pulas utk bertahan.
Pertengahan 1998, 191 syarikat majoriti sahamnya milik bumiputera telah muflis, 25,000 syarikat IKS alami masalah

Ekonomi Islam dlm ekonomi arus perdana Malaysia

1970an kesedaran tentg perlunya sistem ekonomi Islam bg masyarakat Islam mula wujud
Kerajaan kemudiannya menubuhkan Bank Islam dan takaful. Sekarang sistem perbankan Islam semakin meluas yg tlh ditawarkan oleh bank2 konvensional
8. Dasar Penswastaan dlm konteks HE (1983)
5 alasan dasar ini diperkenalkan
1. mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan.
2. meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan & menambah produktiviti.
3. merangsang pelaburan & keusahawanan persendirian.
4. mengurangkan bilangan & saiz sektor awam.
5.membantu mencapai matlamat DEB
9. Industri Automobil Nasional & penglibatan etnik
Selaras dgn Dasar Pandang ke Timur
Usahasama dgn syarikat Mitsubishi Jepun
Dgn harapan pemindahan teknologi dan kepakaran serta penglibatan org melayu dlm bidang ini akan tercapai.


Tajuk 6:
HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI

PROGRAM INTEGRASI DI MALAYSIA
1.Kejayaan Malaysia stabil sebagai sebagai sebuah negara pelbagai etnik ada kaitannya dengan kejayaan program permodenan politik dan ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan sejak awal zaman kemerdekaanya.

2. Sejarah dan pengalaman pluraliti yang telah wujud sejak zaman awal persejarahan iaitu dengan kedatangan orang-orang Cina dan India juga meletakan asas yang kukuh untuk berlakunya integrasi yang lebih tulin.

DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN:
Ada dasar dari atas ke bawah seperti;
1. RUKUN NEGARA
Diperkenalkan 31 Ogos 1970
Utk memupuk integrasi nasional ekoran peristiwa hitam 13 Mei 1969 yg berpunca dari jurang sosio-ekonomi yg jauh antara Bumiputera dgn bukan bumiputera
5 PRINSIP RUKUN NEGARA:
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

Kejayaan Dasar ini
.Menjadi Ideologi Negara dan identiti negara bangsa
.Mewujudkan nilai-nilai sepunya bagi semua etnik
.Mewujudkan wawasan atau cita-cita yang dikongsi bersama

2. DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA dan DEB
Dasar pemulihan dan langkah memperbetulkan ketidakseimbangan antara kaum dlm pelbagai sektor
Mewujudkan masyarakat bumiputera yg aktif dlm perniagaan dan industri.
Komuniti perniagaan Malaysia.

Kejayaan Program Ekonomi & DEB
.Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan antara kaum dan antara bandar dengan luar bandar
.Menghilangkan monopoli ekonomi oleh sesuatu etnik sahaja
.Berjaya menyusun semula struktur ekonomi Malaysia. Cth dari agrarian kepada industri dan seterusnya pertanian industri
..Meningkatkan kualiti hidup rakyat

3. Perspektif Wawasan 2020
Wawasan 2020 juga adalah respons kepada pembangunan ekonomi , sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa
Wawasan ini menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi
Dari segi ideanya ia bertujuan mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial, ekonomi, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem pemerintahan, mutu kehidupan, nilai-nilai sosial dan kerohanian, selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan terhadap bangsa sendiri (Tun Mahathir)
Untuk merealisasi wawasan 2020 ini 9 cabaran untuk diharungi telah dikenal pasti.

Kejayaan Wawasan 2020
.Berjaya mewujudkan perkongsian wawasan
.Menyiapkan masyarakat dalam menghadapi masa depan
.Mengukuhkan solidariti rakyat dari bebagai etnik
.Satu pelan tindakan nasional

4. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Dasar Pendidikan Kebangsaan secara jelas mengarah kepada pembinaan masyarakat yang harmonis
Perkembangan dasar pendidikan dari Penyata Razak (1956) >Ordinan Pelajaran 1957; Laporan Rahman Talib (1960) > Akta Pelajaran 1961; dan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Dasar Pendidikan ditubuhkan pd 1974 bertujuan memperbaiki sistem pendidikan negara dgn matlamat supaya berjaya lahir satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat terlatih bagi pembangunan negara.
Ada Falsafah dan matlamat pendidikan negara dan ada Strategi pelaksanaan

Kejayaan Dasar Pendidikan Nasional
.Integrasi yang berkesan untuk generasi muda
.Memperkasakan bahasa kebangsaan
.Menekankan pembinaan daya rohani dan jasmani
.Projek deperti sekolah wawasan dan RIMUP

Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar pepaduan melalui kebudyaan berdasarkan 3 prinsip utama
1. Islam sebagai teras utama
2. Budaya asal Malaysia sebagai rujukan utama
3. Budaya kaum lain yang tidak betentangan dengan prinsip awal di atas adalah pelengkap
Impak/Kejayaan
.Kurang berjaya kerana perspektif yang sempit terhadap budaya
.Prasangka

Dasar dari bawah ke atas lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan NGO. Antaranya ialah rumah terbuka, gorong royong, Rukun Tertangga dan aktiviti belia


Tajuk 7
CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

SENARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
Bentuk HE mengalami turun naik dan ada sejarah konflik antara kaum:
Selepas pendudukan Jepun
Bukit Mertajam, 1964
Kuala Lumpur, 1965
Pulau Pinang, 1967
Peristiwa 13 Mei 1969
Iktibar Peristiwa 13 Mei:
Kerosakan harta benda & nyawa
Darurat & perintah berkurung
Mencabar kedudukan orang Melayu

1.CABARAN DALAM HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

1.Cabaran Sosial
2.Cabaran Ekonomi
3.Cabaran politik
4.Cabaran Nilai antara etnik; dan
5.Cabaran Globalisasi dan Teknologi


1. Cabaran sosial
Wujud kerana perbezaan seperti:
Pemisahan Fizikal
Sistem Pendidikan yang Berasingan
Polarisasi dalam kalangan Pelajar
Kontrak sosial yang didefinisikan mengikut kepentingan etnik masing-masing

2 Cabaran dari aspek ekonomi
Penguasaan Ekonomi yang berbeza
Perbezaan Pekerjaan Berdasarkan sektor Ekonomi

3 Cabaran dari aspek politik
Politik perkauman yang kuat dan sempit akan meyukarkan cabaran HE yang sedia ada.

4. Cabaran Nilai antara Etnik
Perbezaan nilai wujud kerana adanya perbezaan hasil kepelbagaian agama,adat istiadat, bahasa dan kebudayaan. Semua aspek ini mewujudkan nilai yang tersendiri dalam sesebuah etnik itu.


5. Cabaran Globalisasi & Teknologi
Proses globalisasi @ pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik barat sejagat, adalah antara cabaran yg terpaksa dihadapi oleh rakyat M’sia.
Era kini, penjajahan tidak lagi boleh diterima.
Kini mereka memperjuangkan pula hak asasi manusia.
Barat membawa masuk pengaruh dari segi ideologi, budaya hedonisme & nilai2 negatif, ekonomi bebas, S&T.
Semua itu memusnahkan, begitu juga dgn sistem politik (demokrasi) yg mereka canangkan sbg yg terbaik.
Mereka export segala macam keburukan yg merosakkan negara & alam sekitar, budaya hiburan, eksploitasi sumber manusia & bahan mentah.
Globalisasi dlm bentuknya yg terselindung adalah lanjutan proses penjajahan budaya yg berupaya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi penghalang kpd pembinaan jatidiri & tamadun Malaysia.

2. PEMBINAAN JATIDIRI ACUAN MALAYSIA

Apakah jatidiri?
ciri2, gambaran atau keadaan khusus seseorang
Identiti bangsa, keperibadian nasional, semangat kebangsaan, patriotisme & kewarganegaraan yg semuanya menjurus kpd ketahanan & kemurnian nilai sesuatu bangsa.
Oleh itu, jatidiri adalah sesuatu yg kita miliki bersama, mempunyai nilai sendiri, dihayati secara kolektif & dominan sifatnya yg dapat mencirikan rupa & peribadi bangsa. Samada tentang semangat, sikap,pendirian, kepercayaan, tekad & visi bangsa.

Beberapa Pendekatan Pendekatan pembinaan jati diri cara Malaysia berbeza dari pendekatan yang digunakan oleh negara lain

Misalnya di Amerika Syarikat mereka membawa pendekatan salad bowl’ dgn segala kumpulan etnik yg mempunyai identiti sendiri iaitu hampir semua penduduk dunia ada wakilnya di US Mereka juga bangga dgn perbezaan ini.Semua mereka berbeza & itulah kesamaan yg mereka war2kan

Di Indonesia pula
Menggunakan pendekatan pancasila, bahasa dan semangat keIndonesiaan yg diasaskan oleh Soekarno.
Tidak ada rakyatnya yg tidak fasih berbahasa Indonesia.
Pancasila pula lebih penting daripada agama dlm kehidupan harian.
Ia menjadi falsafah hidup yg lebih penting drpd Syariah, jika seseorg itu beragama Islam.

Singapura pula melaksanakan
Program ‘socio-engineering’, dgn taburan demografi penduduk yg khusus & penulisan semula sejarahnya
Setiap kawasan perumahan merangkumi kumpulan yg dominan & pemecahan kumpulan2 minoriti.
Con: Kebanyakan org Melayu tidak dikelompokkan bersama2.
Dgn cara itu, mereka berharap boleh menghasilkan generasi baru yg lebih ‘Singaporean’ drpd sebelumnya.
Agama tidak begitu diambilkira sbg faktor terpenting & yg menjd pegangan adalah ajaran Confucius sbg nilai etika sejagat utk penduduknya.

3.FAKTOR PENENTU KEJAYAAN INTEGRASI

1.Keazaman Politik
Pemimpin mempunyai niat yang ikhlas utk menginstitusikan hubungan etnik.
Dari sini tercetus kemahuan & kesukaan serta aktiviti yg disengajakan dlm bentuk pelan tindakan yg berkesan, yg berlaku akibat adanya niat itu tadi.
Niat ini dicetuskan oleh kesedaran pentingnya hubungan etnik yang harmonis

2.Khalayak Kritikal
Ada 2 aspek.
1. Adanya Kumpulan sasar terutama generasi mudan, dan;
2.Adanya satu badan induk yg menjadi pemangkin kpd semua program hubungan etnik & integrasi.Iaitu Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN)
Dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN) yg dlm proses mengeluarkan agen2 integrasi nasional dan hubungan etnik.

3.Kekukuhan Ekonomi
Faktor ekonomi sangat memainkan peranan dlm menentukan kejayaan & keberkesanan hubungan etnik yg wujud di M’sia.
Pengajaran telah terpahat dlm peristiwa 13 Mei.

4.Kedudukan Agama Islam dan menerima perbezaan agama
Sesuai dengan pengaruh dan fungsi signifikan Islam dalam masyarakat Malaysia dan sebagaimana termaktub dalam PP perkara 3(1)

5.Berkongsi Wawasan.
Contohnya wawasan 2020 yang dikongsi bersama untuk membawa masyarakat Malaysia maju ke hadapan

6.Penggunaan sains dan teknologi
Di Malaysia, penggunaan Mykad, 3G, interaksi virtual, perkongsian portal, penerbangan tambang murah dpt meningkatkan integrasi & eratkan hubungan etnik tanpa melibatkan perundangan.


TAJUK 8
ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK

ISLAM DAN AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA

Terdapat nilai-nilai sepunya seperti pandangan tentang kekeluargaan, pandangan terhadap alam, nilai-nilai kemanusiaan dll.

Prinsip ISLAM
 Menerima dgn positif kemajumukan etnik/ manusia : al-Hujurat :13
Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).

Ajaran KRISTIAN
Jesus : “Love thy neighbor as thyself”

BUDDHISME
Gautama Buddha menekankan belas kasihan sebagai salah satu jalan 8 lapis

4. HINDUISME
Konsep bakhti dan Karma adalah penekanan tentang berbuat baik sesama makhluk

ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA
 Berkenal-kenalan (al-Ta’aruf)
 Faham-memahami (al-Tafahum)
 Bekerjasama (al-Ta’awun)
 Persaudaraan (al-Ukhuwwah)
 Berkasih sayang (al-Mahabbah)
 Jamin menjamin (al- Tadhamun)

BERKENAL-KENALAN
 Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan.
 Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak.
 Masyarakat pelbagai etnik amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan.
 Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama.


PERSAUDARAAN
 Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan konsep hidup bersandarkan kepada persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa.
 Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.

BERKASIH SAYANG
 Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat.

 Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain.

JAMIN MENJAMIN
 Rukun kehidupan bermasyarakat juga ialah saling bersedia untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain.
 Keadaan ini melahirkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap anggota masyarakat untuk membantu ahli masyarakat yang lain ketika mereka menghadapi kesusahan atau memerlukan pertolongan.

APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA

 Kemesraan komunikasi
 Budaya ziarah menziarah
 Mengambil berat
 Hormat- menghormati
 Menghormati jiran
 Bersama dalam membuat keputusan


KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK
 KONSEP JIRAN :
Mengikut Kamus Dewan, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau tetangga.
Ditinjau dari sudut Islam, jiran itu ialah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda”.

PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN
 Mengikut Jabatan Perpaduan Negara, semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut:
 Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal.
 Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong antara jiran tetangga.
 Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat.
 Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka.
 Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama.

HUBUNGAN SOSIAL
Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut:

 Hubungan menerusi tempat kerja
 Hubungan menerusi institusi
 Hubungan menerusi adat istiadat
 Hubungan menerusi aktiviti politik
 Hubungan menerusi aktiviti kebajikan
 Hubungan menerusi aktiviti sosial
 Hubungan menerusi aktiviti rekreasi

KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK
 Fitrah kemanusiaan
 Tuntutan keagamaan
 Memenuhi keperluan hidup
 Elak dari bergantung dengan kuasa luar

Sunday, February 15, 2009

Silibus CTU 553

KANDUNGAN KURSUS
HUBUNGAN ETNIK (CTU 553)
SEMESTER DISEMBER 2008 – APRIL 2009


Objektif Kursus : Hubungan Etnik / CTU 553

¶ Mendedahkan pelajar terhadap pluraliti budaya, masyarakat dan kumpulan etnik.
¶ Memberi kefahaman berkenaan permuafakan sosial di Malaysia dan asas-asas keharmonian hubungan etnik.
¶ Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia
¶ Memberi kefahaman dan kesedaran tentang konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik.
¶ Melibatkan pelajar-pelajar dalam pengalaman pembelajaran yang kreatif tentang sosial dan kehidupan budaya masyarakat Malaysia


Tajuk 1. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

1.1 Konsep Etnik Masyarakat dan budaya
1.2 konsep Perpaduan dan integrasi
1.3 Kepelbagaian Etnik dan budaya di Malaysia

2. PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH

2.1 Sejarah Masyarakat plural dan pluraliti di Malaysia.
2.1.1 Pluraliti sebelum kerajaan Melayu Melaka
2.1.2. Pluraliti zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka
2.1.3 Masyarakat Pluraliti zaman penjajahan
2.1.4 Masyarakat pluraliti pasca merdeka


3. PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

3.1 Konsep dan Proses penggubalan perlembagaan di Malaysia.
3.2 Perlembagaan Malaysia sebagai suatu ’kontrak sosial’
3.3 Peruntukan-peruntukan, rasional dan isu mengenai perlembagaan
3.4 Perlembagaan Islam Madinah dan hubungan etnik

4. PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

4.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan politik
4.2 Konsep pembangunan politik dan pembinaan negara-bangsa
4.3 Latar belakang politik Malaysia sebelum dan selepas merdeka
4.4 Persepakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia

5. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

5.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan ekonomi
5.2 Pembangunan ekonomi Malaysia sebelum dan selepas merdeka
5.3 Isu-isu berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Malaysia

6. HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI

6.1 Pelan tindakan dan strategi ke arah masyarakat berintegrasi
6.1.1 Dasar-dasar kerajaan tentang integrasi
6.1.2 Peranan Masyarakat
6.1.3 Peranan NGO

7. CABARAN TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

7.1 Senario hubungan etnik di Malaysia
7.2 Cabaran Inter-Intra Hubungan Etnik
7.3 Faktor penentu kejayaan pembinaan Masyarakat Malaysia yang berinteraksi

8. ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK

8.1 Islam dan keharmonian hubungan etnik
8.2 Asas hubungan etnik menurut perspektif Islam
8.3 Prinsip Islam dan hubungan Kemanusiaan
8.4 Aplikasi Islam dalam hubungan etnik
Penilaian Kerja Kursus
HUBUNGAN ETNIK (CTU 553)

Penilaian
Penilaian Semester :40 %

Plan A

Ujian Mid-Term : 15 %

Esei : 15%

Pembentangan : 10%Plan B
(Sekiranya pelajar ramai)

Ujian Mid-Term : 15%

Ujian 2 : 10 %

Kertas kerja Tanpa Pembentangan : 15%


Peperiksaan Akhir :60 %

Bahagian A:Soalan Objektif : 30% (60 soalan)
Bahagian B:Soalan Esei : 30% (Jawab 1 soalan sahaja)

Wednesday, July 9, 2008

Cara membuat poster ilmiah

Dulu "poster exhibition" lebih popular untuk bidang perubatan, farmasi dan sains gunaan yang lain. Namun kini ia diterima sebagai satu medium untuk menyampaikan maklumat ilmiah secara ringkas dan berkesan.

Bagaimana membuat poster yang berkesan. Baca di sini


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Monday, March 31, 2008

Falsafah Sejarah

Sejarah secara konvensionalnya ialah sejarah politik; iaitu sejarah tentang jatuh bangunnya sesebuah kerajaan. Pendekatan yang lebih menarik kini ialah aliran Fernand Braudel yang menjadikan semua aspek budaya dan cara hidup manusia sebagai sejarah. Ini termasuklah tentang tempat tinggal, amalan pemakanan, tempat tinggal hatta cara gaya kehidupan seksual. Menariknya sejarah bukan lagi sejarah golongan elit dan dicipta oleh orang besar-besar. Semua kita ialah pelaku atau pencipta sejarah. Sejarawan besar seperti K.N Chaudhuri yang menulis tentang sejarah India dan Anthony Reid yang menulis tentang sejarah negeri di bawah angin, antara penulis yang menghasilkan sejarah total yang lebih menarik untuk dibaca.
Sejarawan biasanya orang-orang yang bernama besar, tetapi sebuah buku baru yang diselenggra oleh Daruis Lidin, Dari River Kwai ke Sungai Temboh adalah antara karya menarik yang ditulis oleh orang kecil; Halimi Ibrahim tentang sejarah yang sangat besar. Malaya sebelum pendudukan Jepun, zaman pendudukan Jepun dan pra merdeka. Menarik. Insyaalah review nya akan menyusul

Modenisasi

Satu Pandangan Teoritis tentang Modenisasi dan Kesannya Terhadap Dunia Ketiga


Pengenalan

PEMODENAN baik pemodenan ekonomi ataupun pemodenan politik akan memberi impak besar terutama pada negara yang baru merdeka. Pemodenan dapat menstruktur semula negara yang baru merdeka berkenaan dan akan dirubah mengikut gaya baru yang sesuai dengan pihak/pemikir yang mempromosi pemodenan berkenaan. Pengertian tentang modenisasi agak pelbagai dan bergantung juga kepada zaman atau era-era tertentu dan pendekatan yang digunapakai oleh pemikirnya. Salah satu definisi yang agak semasa dan sederhana ialah modenisasi adalah pembangunan berencana yang distrukturkan dengan pendekatan ekonomi tertentu dan ia dibezakan dengan pembangunan yang tidak berencana yang selalu disinonimkan dengan pembaratan (Shamsul Amri Baharuddin,2007.

Namun modenisasi bukanlah satu gagasan yang bebas nilai dan boleh berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan latar sejarah gagasan itu dan juga aplikasinya. Walaupun konsep ini digunakan dengan definisi baru tetapi ia tidak dapat lari dari konotasi asal sebagaimana yang pernah digunakan oleh kebanyakan ahli-ahli sosiologi atau lebih khusus lagi ahli-ahli ekonomi pembangunan. Oleh itu asas teoritis konsep ini seperti yang lazim dipakai dalam ilmu sosiologi perlu difahami. Kritik terhadap modenisasi pula tidak boleh dilihat sebagai kritikan golongan kiri ataupun sebagai anti Barat. Sebaliknya ia adalah satu kritik yang sah dan dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi pembangunan dalam negeri seperti Shamsul Amri Baharuddin (1977) dan juga ahli-ahli sosiologi pembangunan antarabangsa seperti A.G Frank (1967). Malah sarjana Islam juga menyuarakan kritik yang tajam terhadap modenisasi kerana sifatnya yang anti tradisi itu (Wan Muhammad Ali 1977). Untuk bersikap objektif terhadap gagasan ini dan kesannya, maka gagasan ini perlu diteliti asal-usulnya terutama dari segi epistimologi dan konteks penggunaannya.

Kaitan Modenisasi dengan Teori Dalaman.

Penelitian ke atas masyarakat di luar daripada tamadun Barat pada umumnya didominasi oleh Teori Dalaman[1]. Teori ini menganggap bahawa sesebuah bentuk masyarakat adalah ditentukan oleh sifat-sifat tertentu yang berupa ciri dalaman kepada masyarakat berkenaan dan terasing daripada pengaruh yang datang daripada lingkungan masyarakat antarabangsa. Teori Dalaman menumpukan penelitian kepada nilai, sikap dan motif sebagai sifat-sifat dalaman sesebuah masyarakat dan faktor inilah yang akan menentukan atau menggalakkan berlakunya perubahan dalam masyarakat berkenaan.Faktor-faktor dari luar seperti perubahan diperingkat antarabangsa ataupun negara jiran tidak akan membawa perubahan signifikan kepada masyarakat berkenaan. Mengikut teori ini halangan pembangunan dalam sesebuah negara ialah halangan dalaman, seperti sikap, adat dan lain-lain.

Satu dimensi lain yang penting dalam teori dalaman ini ialah rangka kerjanya berdasarkan belahan atau diakotomi yang akan mewujudkan dua kategori atau dua kelompok idea yang bertentangan. Setiap kelompok itu terletak bersebelahan tetapi terpisah - kedua-duanya adalah berbeza. Antara jenis-jenis idea yang saling bertentangan ini ialah diakotomi antara moden - tradisional.Moden mempunyai ciri-ciri tertentu seperti berdasarkan kehendak pasaran, berintensifkan modal, berteknologi tinggi dan lain-lain manakala tradisi pula mempunyai ciri yang bertentangan dengan ciri moden. Ciri-ciri terasnya ialah bersifat cukup hidup, berintensifkan tenagan empat kerat selain daripada menggunakan teknologi simple. Moden dan tradisi dalam teori dalaman ini di pertentangkan sehingga ia tidak dapat wujud serentak.

Dasar asas teori diakotomi ialah menerapkan idea bahawa masyarakat Barat dan masyarakat bukan Barat (atau dikenali sebagai Dunia Ketiga), yang juga bekas koloni kepada masyarakat Barat adalah dua bahagian yang terpisah. Masyarakat Barat dikelaskan sebagai masyarakat moden dan mereka telah mengalami perubahan daripada zaman tradisionalnya melalui proses modenisasi. Manakala masyarakat bukan-barat pula masih lagi berada pada peringkat tradisionalnya dan perubahan serta modenisasi boleh dicapai dengan berlakunya perubahan dalaman. Pendekatan dualisme yang dibayangi oleh faham etnosentrisme seperti ini sememang telah menjadi satu cara gaya sarjana barat dahulu melihat perubahan yang berlaku di luar wilayah mereka. Mereka mengambil sikap kaedah yang boleh digunapakai untuk mencapai permodenan di negara timur yang mereka jajah ialah melalui memajukan sistem pendidikan, melemahkan kuasa kepemimpinan tradisional seperti sistem politik feudal dan mengantikannya dengan politik demokratik dan juga memodenkan sistem komunikasi.

Pembangunan ekonomui seperti juga pemodenan politik telah menetapkan matlamat, kaedah dan ukuran pencapaian. Matalamat dalam pembangunan ekonomi ialah membawa kemajuan ekonomi, kaedah yang digunakan dalam pemodenan ialah dengan memajukan teknologi, membangunan pertanian supaya ala-ala industri, urbanisasi dan industrialisasi.

Kesan Modenisasi ke Atas Dunia Ketiga

Modenisasi selalu dipandang sebagai sebagai kaedah terunggul dan penyelamat kepada negara yang baru maju dan merdeka. Di sebalik imej muluk yang dibawanya ia juga boleh diibaratkan duri dalam daging yang akan membawa masyarakat yang ghairah untuk berubah kepada kemunduran ekonomi dan kehilangan jatidiri. Mereka akan terperangkap dan tidak dapat keluar daripada pusingan ganas sistem kapitalis moden yang mereka tidak biasa lalui.

Sasaran awal yang cuba diruntuhkan oleh pemuka pemodenan ialah nilai-nilai atau sahaja yang berkaitan dengan sifat tradisional. Keadaan dalam tradisional dianggap statik atau jumud dan dikunci oleh adat resam yang dikeramatkan dan diperkukuhkan oleh sistem politik yang bercorak autoritarianisme. Manakala modenisasi pula selalu dianggap sebagai antitesis (lawan) tradisi. Oleh itu tiada nilai-nilai tradisi yang dapat wujud bersama dengan nilai moden. Satu-satunya pilihan yang ada untuk memodenkan sesebuah masyarkat mengikut skima permodenan barat ialah meninggalkan sama sekali unsur-unsur tradisional. Semua perubahan dalaman ini dianggap kunci perubahan yang penting kerana masyarakat tradisional disaluti oleh ciri-ciri keusangan dan lapuk dalam nilai, kepercayaan, sikap dan perwatakan anggota-anggotanya. Syarat ketat dan melampau seperti ini yang dituntut ke atas masyarakat dunia ketiga menyebabkan berlakunya tindakbalas yang juga keterlaluan. Mengikut Hagen (1962) ketaksuban terhadap nilai-nilai tradisi oleh sesetengah kelompok masyarakat adalah tindakbalas mereka terhadap pemodenan yang telah menghimpit jiwa dan raga mereka. Kemunculan golongan militan dan radikal yang menentang pemerintah pusat seperti di beberapa buah negara Amerika Latin adalah contoh himpitan permodenan ini.

Jikapun tiada pertentangan terbuka dari masyarakat awam, proses modenisasi yang berteraskan kapitalisme barat akan menyebabkan negara-negara yang mulanya mengamalkan sistem ekonomi tradisional terpaksa mengorbankan beberapa budaya material seperti kraf tradisi mereka, teknologi dan pengetahuan tempatan sehinggalah kepada identiti mereka sendiri. Contoh yang paling ketara ialah kesan yang menimpa masyarakat arang asli di Malaysia. Modenisasi yang dipaksakan ke atas mereka menyebabkan mereka tidak lagi berkebolehan mempraktikan sains (ilmu) dan teknologi (peralatan tradisional) yang pernah mereka warisi dari luluhur mereka. Malah pengetahuan tentang herba dan tumbuhan hutan yang dulunya menjadi sebahagian daripada habitat mereka juga turut hilang. Ini berlaku kerana penempatan baru mereka dan cara hidup baru yang diperkenalkan kepada mereka menjauhkan mereka dari segi bathin dan fizikal dengan ilmu-ilmu tradisional ini. Baik kepada masyarakat orang asli maupun pada peringkat negara-negara yang telah merdeka, kerana terlalu bergantung kepada bantuan-bantuan kerajaan ataupun negara pemberi bantuan yang tak pernah putus-putus maka wujud pengantungan yang berterusan dan hal ini dikonsepsikan oleh A.G.Frank (1971) sebagai Teori Pengantungan atau Dependency Theory. Walaupun atas alasan masyarakat yang masih ketinggalan juga berhak menikmati kemajuan yang dibawa oleh pemodenan dan pembuanaan tetapi mereka selalunya adalah dipihak yang kecundang. Yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran.

Ahli-ahli sains sosial di Malaysia juga mengkritik pemodenan yang berat sebelah ini. Mengikut mereka walaupun terdapat beberapa perubahan yang nampaknya seperti kejayaan-kejayaan, namun masih terdapat banyak isu dan masalah berkaitan pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Sebenarnya di banyak negara, keperluan asas untuk kehidupan yang relatifnya memuaskan dan produktif masih belum diperolehi. Antara masalah yang masih belum terselesai sungguhpun terdapat pertumbuhan ekonomi dalam negara-negara tertentu ialah masalah kemiskinan dan ketaksamaan, pengangguran, juga social dislocation. Bahkan, dari segi realitinya jurang antara negara kaya dan negara miskin semakin melebar. Boleh dikatakan jurang ini merupakan antara ciri utama pertumbuhan pada abad ke-20 yang lepas. Begitu juga jurang antara golongan berada dan golongan termiskin dalam sesebuah negara (Ketua Editor Jurnal Akademika 64 - Atas talian, www.penerbit.ukm.my/jademik.html)

Keadaan ini menunjukkan bahawa proses pembangunan sebenarnya belum sepenuhnya berjaya untuk memenuhi matlamatnya untuk menghasilkan pertumbuhan dan membawa kesejahteraan hidup kepada seluruh penduduk dunia amnya. Faedah pembangunan yang telah terhasil kini telah tidak diagihkan secara sama rata sama ada antara negara ataupun di dalam negara, antara yang kaya dan yang miskin. Boleh dikatakan masalah kemiskinan semakin meningkat di banyak negara.
Dalam hal ini banyak kajian telah menunjukkan masalah asas kegagalan itu adalah berkaitan dengan andaian yang mendasari pemikiran kenapa negara-negara kurang membangun itu berada dalam keadaan tersebut. Pendekatan dan pemikiran asas pembangunan ini menganggap negara-negara Dunia Ketiga atau negara kurang membangun sebagai satu kumpulan negara yang bersifat homogen. Dengan demikian, apa yang dianggap baik untuk negara-negara maju adalah juga dianggap baik untuk semua negara sedang membangun. Selain itu, terdapatnya anggapan bahawa untuk mengalami keadaan pembangunan seperti yang dinikmati negara maju, maka negara sedang membangun perlu melalui proses dan pengalaman pembangunan yang sama. Justeru, negara sedang membangun telah ternafi sejarah mereka sendiri, telah dikategorikan sebagai ‘mundur’ dan ‘tradisional’ dan kemudian dihulurkan ‘bantuan’ yang dianggap ‘sesuai’ untuk menghapuskan keadaan ‘mundur’ dan ‘tradisional’ yang telah dikenal pasti itu supaya jurang pembangunan dapat dihapuskan.

Modenisasi dan Globalisasi

Globalisasi seperti juga modenisasi digandingkan dengan konsep yang muluk-muluk seperti ‘paradigm shift’, ‘global village’ ataupun ‘the boderless world’. Ia satu fenomena yang cukup berpengaruh dekad ini yang mampu memberi suatu cabaran dan berperanan untuk menwujudkan hambatan dalam pembangunan sesebuah negara. Tamadun yang cergas dan dinamik boleh mencetuskan serta mencorakkan globalisasi. Sebaliknya globalisasi boleh meninggalkan kesan yang positif dan tidak kurang juga negatif ke atas sesebuah tamadun.

Mengikut Prof. Osman Bakar (2008), fenomena globalisasi telah wujud dalam tamadun-tamadun lampau termasuk tamadun Islam. Dengan kemajuan sains dan teknologi Islam dahulu semua masyarakat dunia mengunjungi universiti-universiti Islam, mempelajari ilmu dan bahasa orang Islam dan menterjemahkannya ke bahasa mereka. Globalisasi Islam sebenarnya masih berjalan dan mempunyai impak serta implikasi besar misalnya melalui aktiviti Haji yang telah berjaya menghimpun seluruh umat Islam dari seluruh dunia di Mekkah di bawah gagasan idea Tauhid. Namun globalisasi bawaan Islam tidaklah sekejam globalisasi Barat yang bersifat memaksa kerana Barat mempunyai unsur kekuasaan, ketenteraan dan dominasi secara paksa atas orang lain.

Globalisasi dalam bentuk yang terselindung dan tersirat adalah lanjutan daripada proses imperialisme budaya dan bahasa yang berkembang sejak zaman penjajah pada abad ke-19. Pendorong utama ialah kemajuan telekomunikasi yang menprojeksikan keunggulan tamadun Barat sebagai model unggul tamadun dunia. Globalisasi dan modenisasi adalah ibarat dua muka pada wang siling yang sama, walaupun namanya berbeza tetapi nilai dan impaknya adalah serupa.

Kesimpulan

Kekurangan dan kelemahan teori diakotomi menyebabkan ia dikritik dan ditolak oleh banyak pihak. Namun dalam masyarakat yang baru merdeka dan ingin membentuk kemandirian ekonomi dan budaya, mereka menggangap ubat yang paling mujarab ialah melalui modenisasi dan menerima secara total faham globalisme. Pendefinisian yang jelas dan penilaian semula perlu dilakukan secara objektif terhadap sejauh mana wajarnya modenisasi dan globalisasi dalam pembinaan masyarakat Malaysia yang maju.

Senarai Rujukan

1. Frank. A. G. 1967. Sociology of Under-development and Under-development of Sociology. Catalyst (3):20-73. University of New York: Buffalo.
2. Hagen, E. H . 1962. On The Teory of social Change. (an adaptation) Feffer & Simons Inc: New York.
3. Shamsul Amri. 1975. RMK Tujuan dan Perlaksanaanya: Satu Penilaian Teoritis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Shamsul Amri Baharuddin (ed.). 2007. Modul Hubungan Etnik. UPENA: Shah Alam
5. Osman Bakar.2008. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban" dalam Jurnal Peradaban, 1.Kuala Lumpur
6. Wan Muhammad Ali. 1977. Islam dan Modenisma. Angkatan Belia Islam Malaysia: Kuala Lumpur.
7. www.penerbit.ukm.my/jademik.html . Di lawati pada 9 hb. Ogos 2007

[1] Teori Dalaman ini juga dikenali sebagai Teori Konvensional